Davant la seva inquietud d'accedir a la nostra pàgina web, volem informar-lo de la nostra Política de Privacitat actualitzada i de la destinació ofert a les dades personals que ens facilita, incloent aquells que recaptem pel fet de navegar al nostre web.

1. IDENTIFICACIÓ DEL RESPONSABLE

  • Titular: EL BON SUCRE, S.L. (en adelante, “Bubó”).
  • CIF:  B62119755
  • Domicili social:  Avenida Marina 74-76, 08830 Sant Boi de Llobregat, Barcelona, España
  • Correu electrònic: bubo@bubo.es
  • Lloc Web: www.bubo.es

2. INFORMACIÓ I CONSENTIMENT

De conformitat amb el que disposa el Reglament General UE 679/2016 de Protecció de Dades (en endavant, "RGPD") i en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals ( des d'ara, "LOPDGDD") mitjançant l'acceptació de la present Política de Privacitat l'usuari web (en endavant, "l'usuari") presta el seu consentiment informat, exprés, lliure i inequívoc per tractar les dades personals recollides a través de la pàgina web www .bubo.es (en endavant, el "Lloc Web") ja sigui mitjançant formularis habilitats a l'efecte o bé a través de la informació recollida per les cookies.

Així mateix, l'Usuari consent que aquestes dades siguin tractades per Bubó per prestar els seus serveis aplicant les mesures organitzatives i de seguretat requerides pel RGPD.

Totes les dades personals sol·licitades a l'Usuari en el Lloc Web són obligatoris, i no és possible prestar cadascun dels serveis sense el corresponent tractament de dades per part de Bubó. No obstant això, la navegació en el Lloc Web és lliure i gratuïta.

L'Usuari garanteix que les dades personals facilitades a Bubó són certes i exactes, de manera que Bubó no es farà responsable de qualsevol incidència derivada de la inexactitud o falsedat de la informació proporcionada pels Usuaris, més enllà de la possibilitat que té l'usuari de exercitar el seu dret de rectificació.

En el cas que l'Usuari faciliti dades de terceres persones, com a responsable o encarregat del tractament, serà responsable de complir amb tota la normativa de protecció de dades aplicable. A més, l'Usuari garanteix que ha obtingut tots els consentiments, autoritzacions i / o aprovacions legalment necessàries abans d'incloure dades personals de tercers en el Lloc Web.

3. PROCEDÈNCIA, FINALITAT I BASE JURÍDICA

Les dades personals de l'Usuari, o de tercers, que siguin cedits per l'Usuari, seran tractades de forma confidencial i quedaran incorporades a la corresponent activitat de tractament de Bubó.

Les activitats del tractament portades a terme per Bubó són les següents:

ACTIVITAT: CONTACTE VIA FORMULARI, EMAIL O XAT EN LÍNIA

PROCEDÈNCIA

FINS TRACTAMENT

COL·LECTIU

DESTINATARIS

TRANSFERÈNCIA INTERNACIONAL

Atendre i respondre les consultes sol·licitades per l'Usuari.

Persones físiques, incloses les representants de persones jurídiques, usuaris del Lloc Web.

No està prevista la cessió de dades a tercers, excepte obligació legal o previ consentiment inequívoc i informat de l'Usuari.

No està prevista la transferència internacional de dades.

De el propi Usuari mitjançant el formulari de contacte, de la finestra emergent de xat en línia al lloc web o mitjançant l'enviament de correus electrònics a l'adreça indicada en el Lloc Web.

BASE JURÍDICA

Reglament General de Protecció de Dades, en particular:

▪Art. 6.1.a): consentiment l'Usuari per a un o diversos fins específics.

CATEGORIA DE DADES Nom i cognoms i correu electrònic, així com la resta de dades que el propi usuari indiqui en el cos del missatge o mitjançant el xat en línia.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ Les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb la finalitat per al qual van ser recollides. En qualsevol cas, el termini màxim de conservació serà d'1 any.

ACTIVITAT: NEWSLETTER

PROCEDÈNCIA

FINS TRACTAMENT

COL·LECTIU

CATEGORIA DE DADES

DESTINATARIS

TRANSFERÈNCIA INTERNACIONAL

De el propi Usuari mitjançant el formulari de subscripció disponible al lloc web.

Va enviar d'informació en relació amb les actualitzacions realitzades, serveis i publicacions de BUBO.

Persones físiques, incloses les representants de persones jurídiques, usuaris del Lloc Web.

La direcció de correu electrònic.

No està prevista la transferència internacional de dades.

BASE JURÍDICA Reglament General de Protecció de Dades, en particular:

▪Art. 6.1.a): consentiment l'Usuari per a un o diversos fins específics.

No està prevista la cessió de dades a tercers, excepte obligació legal o previ consentiment inequívoc i informat de l'Usuari.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ Les dades seran conservades fins que l'Usuari retiri el seu consentiment o hagi acabat la finalitat per a la qual van ser recollides, llevat que les dades hagin de mantenir-se per una obligació legal.

4. DADES DE L'USUARI

L'Usuari garanteix que les dades aportades són veritables, exactes, completes i actualitzades, sent estigui responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar com a conseqüència de l'incompliment d'aquesta obligació, més enllà de la possibilitat que té l'usuari de exercitar el seu dret de rectificació.

En el cas que les dades aportades pertanyessin a un tercer, l'Usuari garanteix que ha informat a aquest tercer dels aspectes continguts en aquest document i obtingut la seva autorització per facilitar les seves dades al responsable per als fins anteriorment assenyalats.

BUBO no pot garantir l'absoluta invulnerabilitat dels sistemes, per tant, no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis derivats d'alteracions que tercers puguin causar en els sistemes informàtics, documents electrònics o fitxers.

5. POLÍTICA DE COOKIES

De conformitat amb el que disposa l'RGPD i la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació, totes les dades de caràcter personal obtingudes mitjançant les cookies durant la utilització del Lloc Web seran tractades de conformitat amb el que disposa la nostra Política de galetes.

6. ESTAMPACIÓ D'ARXIUS A BLOCKCHAIN ​​A TRAVÉS DEL LLOC WEB

El lloc web ofereix una solució als Usuaris per estampar arxius a la "cadena de blocs" / blockchain de Ethereum, Bitcoin i Litecoin mitjançant el xifrat i sistema de hash dels mateixos. Aquest servei no tindrà, en cap cas, la consideració de comunicacions de dades a aquestes blockchain, a causa de la impossibilitat de desxifrar els mateixos i adquirint, de dit manera, la consideració de dades anonimitzades.

Aquests arxius, però, seran conservats de manera pseudonimizada per Bubó durant un període d'un any amb l'única finalitat de permetre a l'Usuari rebre aquest arxiu per comprovar que segueix inalterat en les referides blockchain.

7. EXERCICI DE DRETS

De conformitat amb el que disposa el RGPD, l'informem que pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat de les dades i limitació del tractament directament davant Bubó.

Per facilitar l'exercici d'aquests drets, l'Usuari podrà accedir en línia a el següent formulari d'exercici de drets, havent d'atendre la sol·licitud en el termini màxim d'un (1) mes des de la recepció del formulari, o bé podrà enviar un missatge a l'efecte, indicant nom, cognoms, correu electrònic, número de DNI o passaport, a la següent adreça de correu electrònic: bubo@bubo.es

L'Usuari també podrà exercir els seus drets mitjançant la presentació d'una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

8. ACCEPTACIÓ DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

L'Usuari reconeix i accepta haver llegit i comprès la present Política de Privacitat el contingut constitueix la totalitat de l'acord entre l'usuari i Bubó pel que fa a l'ús i tractament de la seva informació personal.

L'Usuari expressament accepta obligar-se en els termes de la present Política de Privacitat, en tota la seva extensió i abast, sense exceptuar qualsevol de les seves disposicions.

 

Darrera actualització: 8 d'abril de 2021